Choď na obsah Choď na menu
 


O mne , about me

 Príroda ma bavila od malička a tak som chodil na výlety ,či turistiku.Nakoľko  pri týchto vychádzkach za krásami našej prírody nie je núdza o krásne pohľady a neopakovateľné čaro okolitej prírody ,začal som si brávať aj fotoaparát a zachytával som rôznorodosť flóry a fauny,či už sprvoti na fotografiu,diapoztitív a dg foto.Nakoľko som chcel zachytiť aj živý dej ,zvieratá a rôzne premeny prírody - prešiel som od fotenia k filmu - nakoľko mi to dávalo živší pohľad a možnosť zachytiť aj správanie fauny.Najprv som používal klasický film SUPER 8 a neskôr videozáznam.Pri nespočetných vychádzkach v lone prírody som vždy niečo nafotil a natočil z čoho vznikla slušná kopa statických záberov a množstvo dokumentárnych filmov z prírody.Ja sa zameriavam hlavne na lužné lesy,biotopy mokradí,rybníky,vodné vtáctvo.Mojím vzorom je slovenský dokumentarista Jindro Vlach ,ktorý s veľkým citom a odborným pohľadom zdokumentoval krásy našej prírody a jej obyvateľov.No i jeho brat Zdeno,ktorý taktiež vo svojich filmoch zachytáva krásy našej prírody.Musím spomenúť aj Jozefa Ponca-fotografa a znalca slov, prírody,z množštva jeho kníh o slovenskej prírode spomeniem aspoň jednu -  Na ostrove kormoránov ,ktorý už dnes neexistuje.Mojím zámerom je zachytiť na záznamové médium živý dej a správanie zvierat v ich prirodzenom prostredí,ohrozené lokality,čaro prírody a priblížiť prírodu ako takú s pohľadu dokumentárneho prírodopisného filmu.                                                          Chráňme životné prostredie     Milan Hyrošš                                                                                                                                                                                                                                                                         Nature has enjoyed since childhood , so I went on trips , or tourism.As at these outings for the beauty of our nature is no shortage of beautiful views and unique charm of the surrounding nature , I began the wear camera and I captures diversity of flora and fauna , or at first it on the photo , and positive movie, digital photo.As I wanted to capture the vivid storyline , animals and various transformations of nature - I went from shooting the movie - because it made me look more vibrant and the ability to capture the behavior fauny.At first I used the classic movie (celuloid)SUPER 8 and later video.At countless walks in the lap of nature always something I take photos and video of which originated decent bunch of still images and a number of documentaries on nature.Ja focuses mainly on wetlands , wetland habitats , ponds , water birds.My model is Slovak moviemaker Jindro Vlach , who with great sensitivity and an insight recorded beauty of our nature and its population.I mention Josef Ponec - photographer and expert words nature.My intention is to capture the recording medium vivid storyline and behavior of animals in their natural habitat , vulnerable sites , magic of nature and bring nature as such, with the perspective of natural history documentary movie .                                                                                                                        Caring for the Environment     Milan Hyrošš